AVG

Privacyverklaring [Art by] Marieke Brouwers

 

[Art by] Marieke Brouwers, gevestigd aan Bonkenhavestraat 144, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.mariekebrouwers.com Bonkenhavestraat 144 0621477318

 

Marieke Brouwers is te bereiken via info@mariekebrouwers.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

[Art by] Marieke Brouwers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mariekebrouwers.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel & op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

[Art by] Marieke Brouwers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

[Art by] Marieke Brouwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld  Marieke Brouwers) tussen zit.

 

[Art by] Marieke Brouwers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: windows, @mail

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

 

[Art by] Marieke Brouwers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia  > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: om in contact met elkaar te kunnen blijven

Adres       > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: om in contact met elkaar te kunnen blijven

Mail        > Bewaartermijn 10 jaar> Reden: om in contact met elkaar te kunnen blijven

 

Delen van persoonsgegevens met derden

[Art by] Marieke Brouwers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Marieke Brouwers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door [Art by] Marieke Brouwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mariekebrouwers.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

[Art by] Marieke Brouwers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

[Art by] Marieke Brouwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem mij via info@mariekebrouwers.com

Share: